دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859      شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568   شعبه غرب 44153186  شعبه شمال 26721443

زمان استفاده از HDMI ARC
تلویزیون
alirezam216

زمان استفاده از HDMI ARC

چه زمانی از HDMI ARC استفاده می کنید؟ متداول ترین کاربرد HDMI ARC زمانی است که تمام دستگاه های خود را از طریق گیرنده A

ادامه مطلب »